CFS- spirer (i Roma !)

Etter syv dager i Roma er det i dag er siste dagen på matsikkerhetskonferansen CFS (Committee on Food Security). Spire, representert ved Anniken Storbakk og Rachel Grubstad Hoff, har vært til stede siden sivilsamfunnets møter startet forrige helg. Det har vært en utrolig spennende og intens uke fullspekket med informasjon, forhandlinger og kompromisser innenfor temaer som matkasting og svinn, bærekraftig fiskeri og akvakultur, retten til mat og prinsippene for ansvarlige investeringer i landbruk (RAI). I CFS tas beslutninger ved konsensus, dvs. at alle land må være enige før det blir tatt en beslutning. Det har vært interessant å se hvordan dette fungerer i praksis. Som representanter fra Spire var vi også en del av sivilsamfunnsmekanismen CSM (Civil Society Mechanism), som oppsto etter en reform av CSF for fire år siden. CSM er unik i et internasjonalt forum som CFS, og gir sivilsamfunnet mulighet til å delta i prosesser og forhandlinger med tale- og forslagsrett.

Spire på CSF i Roma

Pressekorps og fullsatt sal, her annonserer Kinas statsminister at Kina donerer 50 millioner dollar til FAO for å styrke sør-sør samarbeid. Foto: Anja Bergersen

De to nye hovedtemaene på konferansen er matkasting og svinn, og bærekraftig fiskeri og oppdrett. På oppdrag fra CSF har The High Level Panel of Experts (HLPE) skrevet rapporter om disse to temaene som gir CFS en base å jobbe ut fra. Fiskeri er et spennende tema på CFS siden CFS hovedsakelig har vært et forum for bønder innen jordbrukssektoren, og fiskeri har blitt gitt lite oppmerksomhet. Dette ble uttrykt under CSM fra en småskala fiskeriorganisasjon der en representant uttalte «jeg føler meg ofte som en fisk på land på slike konferanser siden det blir så mye prat om jord, og det var en liten gruppe som satt seg ned og jobba med de offisielle beslutningene på fiskeri, men det er utrolig viktig, og jeg er veldig glad jeg er her, at vi jobber sammen og støtter hverandre fordi sammen kan vi bli utrolig sterke». Fiskeri er en essensiell del av både kosten og økonomien for mange fattige og er dermed vesentlig for matsikkerhet.

I rapporten som er presentert på konferansen ble det lagt vekt på hvor viktig småskalafiskeri er for global matsikkerhet og det er viktig at satsing på fiskeri støtter opp om småskalaproduksjon. Småskalafiskeri utgjør 90 % av fiskere, og i sammenligningen med storskala, bidrar småskala i en mye bredere skala både indirekte og direkte til matsikkerhet.  Hvis det skal startes opp storskalafiskeri er det avgjørende at det ikke er i konkurranse med småskala. Generelt er rapporten ganske positiv til oppdrett, men legger vekt på at små -og mediumskala er best;  «aquaculture experts are now more confident that the era of severe environmental problems has passed and that aquaculture is on the road of being more environmentally sustainable». Under CSM jobba arbeidsgruppa  med punktene på subsidier og oppdrett. Fra de fiskerne som var tilstede ble det uttrykt et sterkt ønske om at subsidier ikke måtte fjernes til småskala, men til storskala og oppdrettsektoren er utrolig skadelig for deres fiske ute på havet.

Spire på FAOs hovedkvarter i Roma. Fra venstre: Rachel Grubstad Hoff og Anniken Storbakk. Foto: Anja Bergersen

Spire på FAOs hovedkvarter i Roma. Fra venstre: Rachel Grubstad Hoff og Anniken Storbakk. Foto: Anja Bergersen

Den andre rapporten som ble diskutert under konferansen omhandler problematikken rundt matkasting og svinn. Rapporten identifiserer årsaker og potensielle strategier for å redusere matkasting og svinn på de ulike trinnene av matproduksjon, og de ulike aktørene. Sivilsamfunnet påpekte at svinn i biodiversitet og matsystemers motstandsdyktighet ikke er nevnt i rapporten, og at agro-økologi burde inkluderes i beslutningsboksen. Mens Russland og USA forsøkte å hindre at agro-økologi nevnes i de offisielle beslutningene, fikk sivilsamfunnet støtte fra blant annet Frankrike om viktigheten av å omtale disse og småskalabønder. Sivilsamfunnet understreket også at rapporten har et svært ensidig fokus på industrielle matsystem, til tross for at disse ikke er bærekraftige. De etterlyste mer oppmerksomhet til lokale matsystemer og kritiserte betegnelsen ‘mer bærekraftig’. “Sustainability either is or is not”. Les hele rapporten om matkasting og svinn her.

Forhandlinger om beslutningene på både matkasting og fiskeri varte i flere dager.

Spire på CSF i Roma

Foto: Anja Bergersen

Fra venstre: Anniken Storbakk og Rachel Grubstad Hoff. Foto: Anja Bergersen

Fra venstre: Anniken Storbakk og Rachel Grubstad Hoff. Foto: Anja Bergersen

Høyt politisk spill om retten til mat og menneskerettigheter

Det er i år 10 år siden The Guidelines on the Right to Food ble godtatt i 2004 og dette ble markert ved at CFS sekretariatet presenterte et forslag til et fornyet engasjement for alle medlemsland. CSM hadde ikke blitt inkludert i denne prosessen og fikk ikke være med før etter flere protester. Det fornyede engasjementet som ble presentert ble oppfattet som svært svekket, og presenterte en vag heller enn en tydelig retning for å sikre retten til mat. Bakgrunnen var blant annet Russlands ønske om å fjerne menneskerettighetenes sentrale rolle i teksten. CSM hadde jobbet hardt for å få en menneskerettighetsbasert tilnærming som base for teksten og som et verktøy for å sikre retten til mat. I den presenterte teksten sto det derimot (paragraf 4): “The Committee invites to consider a human rights based approach to food security and nutrition (vår understrekning). Russland ville ikke godta at paragrafen inneholdt referanser til menneskerettighetene, noe som førte til forhandlinger utover kvelden der setning for setning ble forhandlet om.

Både Russland, USA, og Australia var svært negative til at menneskerettighetene skulle nevnes og forsøkte med dette å gjøre det nye engasjementet svakere enn det originale  dokumentet (Voluntary Guidelines on the Right to Food). Russland gikk så langt som å hevde at menneskerettighetene har ikke noe å gjøre i CFS, ettersom de hører hjemme i Geneve. Det møtte sterk motstand fra sivilsamfunnet og mange ristet på hodet. Margot Skarpeteig fra den norske delegasjonen til Roma var svært aktiv og gjorde våre spirehjerter hoppende glade. Hun tok tidlig ordet og argumenterte sterkt for en menneskerettighetsbasert tilnærming, med blant annet sivilsamfunnet, Brasil og Sveits som sterke støttespillerere. Den russiske delegasjonen spilte et høyt politisk spill og uttalte blant annet at instruksjonen fra Moskva var å slette hele paragrafen. Dette gjorde forhandlingene meget vanskelige, og førte til en liten referansekrig. Martin Wolpold-Bosnien (CSM-koordinator med stødig bakgrunn innen menneskerettigheter), understreket hvordan menneskerettighetene er selve grunnlaget for arbeidet i CFS. Etter en lang dag i plenumssamling og mange timer med forhandlinger ble begge sider tilslutt så sultne og utslitte at det var mulig å komme til et kompromiss. Den endelige paragrafen ble mindre slagkraftig enn sivilsamfunnet og den norske delegasjonen hadde håpet på, men kan regnes som en seier siden menneskerettighetene ble stående som en tilnærming blant flere.

Fra venstre: Rachel Grubstad Hoff (Spire), Anniken Storbakk (Spire), Margot Skarpeteig (ambassaderåd, den norske FN-delagasjonen i Roma), Anja Bergersen (praktikant ved det nordiske WFP og tidligere aktivt Spiremedlem) og Kjersti Metliaas (praktikant ved den norske FN-delegasjonen i Roma).

Spire med representanter fra den norske FN-delegasjonen til Roma og respresentant fra det nordiske WFP-kontoret. Fra venstre: Rachel Grubstad Hoff, Anniken Storbakk, Margot Skarpeteig, Anja Bergersen og Kjersti Metliaas.

Utvannede prinsipper? Ansvarlige investeringer i landbruket (RAI)

En stor del av denne konferansen har handlet om å godkjenne prinsippene for ansvarlige investeringer i landbruket (Responsible Agricultural Investments). Det har vært en lang prosess med forhandlinger i over to år, og siste utkast ble lagt frem i august i år. Under CSM kom det klart frem at sivilsamfunnet mener forhandlingene ikke hadde vært tilstrekkelig inkluderende. CSM følte deres synspunkter ikke hadde blitt respektert, og at de deliberativt var blitt oversett under forhandlinger. Det var en tung og litt vanskelig stemning på det CSMs siste møtet om RAI der man vurderte hvorvidt sivilsamfunnet skulle støtte det endelige utkastet til RAI-prinsippene. Viktigheten ble understreket fra CSMs side at man ikke vil gi uttrykk for å være imot selve CFS og det konferansen står for, men at sivilsamfunnet ikke kan støtte prinsippene slik de er nå. Svakheten med prinsippene er at Verdens Handelsorganisasjon (WTO) handelsavtaler trumfer menneskerettighetene gjennomgåede gjennom dokumentet, som paragraf 34: “States should not apply the Principles in a manner that may create or disguise barrier to trade or promote protectionist interest (..)”. Subsidier og prisregulering som kan støtte småskala bønder, blir regnet som handelshindringer ifølge WTO regelverket. Det er derfor en bekymring at prinsippene kan brukes mot sin opprinnelige hensikt ( å beskytte småskala bønder, fiskere og pastoralister, urbefolkning, kvinner og andre marginaliserte grupper) av private selskaper og myndigheter.

Se CSMs kommentar til RAI (foreløpig tilgjengelig på spansk):

https://www.youtube.com/watch?v=7_FksAaUje0

Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet og More and Better (Spires æresmedlem og helt) viser frem Superbonden -

Aksel Nærstad (Spires æresmedlem og helt) fra Utviklingsfondet og More and Better viser frem kortfilmen Superbonden. Foto: Anja Bergersen

Veien fremover

På konferansen i dag var det enighet om å godta dokumentet “Towards a framework for monitoring CFS decisions and recommendations”. Gjennom CFS har man på internasjonalt nivå vedtatt viktige retningslinjer som Voluntary Guidelines on Responible tenure of land , Guidelines on the Right to Food, og nå Principles on Responsible Investments in Agriculture. Det er dermed et stort behov for en mekanisme i CFS som kan overvåke og evaluere implementering og fremgang. Prosessen med å utvikle en slik mekanisme er fortsatt på et tidlig stadium. Andre tema som ble diskutert under konferansen var hvordan man skal forbedre matsikkerhet ved langvarige kriser, det internasjonale året for familelandbruk (IYFF) og post 2015 (SDG).

Det ble også bestemt at det bare skal skrives én (tidligere har det blitt skrevet to) HLPE-rapport i perioden 2015/2016, og at temaet for rapporten skal være: Sustainable agricultural development for food security and nutrition, including the role of livestock.

Spire på CSF i Roma. National Geographic åpnet en utstilling på FAO: "The Future of Food". F.v Rachel Grubstad Hoff og Anniken Storbakk. Foto: Anja Bergersen

National Geographic åpnet en utstilling på FAO: “The Future of Food”. F.v Rachel Grubstad Hoff og Anniken Storbakk. Foto: Anja Bergersen

Skrevet av: Anniken Storbakk (handelsutvalget og lokallagsansvarlig i Spire) og Rachel Grubstad Hoff (matutvalget og medieansvarlig i Spire)

For mer informasjon om CSF, CSM og HLPE-rapportene:

Om matsikkerhetskonferansen CFShttp://www.fao.org/cfs/cfs-home/en/

Om sivilsamfunnsmekanismen CSMhttp://www.csm4cfs.org/about_us-2/what_is_the_csm-1/

Food losses and waste in the context of sustainable food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security: http://www.fao.org/3/a-i3901e.pdf

Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security: http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

Leave a Reply